Bảng Báo Giá PHẦN MỀM AREAD

TRỢ LÝ TẢI TỰ ĐỘNG HÓA ĐƠN VÀ SAO KÊ CHO KẾ TOÁN

PHẦN MỀM TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


DÀNH CHO CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

Số MST

Tháng

Quý
Giảm 15%

1 Năm
Giảm 40%

2 Năm
Giảm 50%

5 năm
Giảm 70%

01 – 05

275K
55K/1MST/Tháng

701K
47K/1MST/Tháng

1tr980
33K/1MST/Tháng

3tr330
28K/1MST/Tháng
4tr950
17K/1MST/Tháng
06 – 10
495K
50K/1MST/Tháng

1tr262
42K/1MST/Tháng

3tr564
30K/1MST/Tháng

5tr940
25K/1MST/Tháng

8tr910
15K/1MST/Tháng

11 – 20
880K
44K/1MST/Tháng
2tr244
37K/1MST/Tháng
6tr336
26K/1MST/Tháng
10tr560
22K/1MST/Tháng
15tr840
13K/1MST/Tháng
21 – 50
1tr925
39K/1MST/Tháng
4tr909
33K/1MST/Tháng
13tr860
23K/1MST/Tháng
23t100
19K/1MST/Tháng
34tr650
12K/1MST/Tháng
51 – 70
2tr310
33K/1MST/Tháng
5tr891
28K/1MST/Tháng
16tr632
20K/1MST/Tháng
27tr720
17K/1MST/Tháng
41tr580
10K/1MST/Tháng
71 – 100
2tr750
28K/1MST/Tháng
7tr013
23K/1MST/Tháng
19tr800
17K/1MST/Tháng
33 triệu
14K/1MST/Tháng
49tr500
8K/1MST/Tháng
101 – 150
3tr713
25K/1MST/Tháng
9tr467
21K/1MST/Tháng
26tr730
15K/1MST/Tháng
44tr550
12K/1MST/Tháng
66tr825
7K/1MST/Tháng
151 – 200
4tr400
22K/1MST/Tháng
11tr220
19K/1MST/Tháng
31tr680
13K/1MST/Tháng
52tr800
11K/1MST/Tháng
79tr200
7K/1MST/Tháng
201 – 300
5tr775
19K/1MST/Tháng
14tr726
16K/1MST/Tháng
41tr580
12K/1MST/Tháng
69tr300
10K/1MST/Tháng
103tr950
6K/1MST/Tháng
301 – 400
6tr600
17K/1MST/Tháng
16tr830
14K/1MST/Tháng
47tr520
10K/1MST/Tháng
79tr200
8K/1MST/Tháng
118tr800
5K/1MST/Tháng
401 – 500
6tr875
14K/1MST/Tháng
17tr531
12K/1MST/Tháng
49tr500
8K/1MST/Tháng
82tr500
7K/1MST/Tháng
123tr750
4K/1MST/Tháng
501 – 700
7tr700
11K/1MST/Tháng
19tr635
9K/1MST/Tháng
55tr440
7K/1MST/Tháng
92tr400
6K/1MST/Tháng
138tr600
3K/1MST/Tháng
Trên 700
LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ