PHẦN MỀM TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


DÀNH CHO CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

Số MST

Tháng

Quý
Giảm 15%

1 Năm
Giảm 40%

2 Năm
Giảm 50%

5 năm
Giảm 70%

01 – 05

275K
55K/1MST/Tháng

701K
47K/1MST/Tháng

1tr980
33K/1MST/Tháng

3tr330
28K/1MST/Tháng
4tr950
17K/1MST/Tháng
06 – 10
495K
50K/1MST/Tháng

1tr262
42K/1MST/Tháng

3tr564
30K/1MST/Tháng

5tr940
25K/1MST/Tháng

8tr910
15K/1MST/Tháng

11 – 20
880K
44K/1MST/Tháng
2tr244
37K/1MST/Tháng
6tr336
26K/1MST/Tháng
10tr560
22K/1MST/Tháng
15tr840
13K/1MST/Tháng
21 – 50
1tr925
39K/1MST/Tháng
4tr909
33K/1MST/Tháng
13tr860
23K/1MST/Tháng
23t100
19K/1MST/Tháng
34tr650
12K/1MST/Tháng
51 – 70
2tr310
33K/1MST/Tháng
5tr891
28K/1MST/Tháng
16tr632
20K/1MST/Tháng
27tr720
17K/1MST/Tháng
41tr580
10K/1MST/Tháng
71 – 100
2tr750
28K/1MST/Tháng
7tr013
23K/1MST/Tháng
19tr800
17K/1MST/Tháng
33 triệu
14K/1MST/Tháng
49tr500
8K/1MST/Tháng
101 – 150
3tr713
25K/1MST/Tháng
9tr467
21K/1MST/Tháng
26tr730
15K/1MST/Tháng
44tr550
12K/1MST/Tháng
66tr825
7K/1MST/Tháng
151 – 200
4tr400
22K/1MST/Tháng
11tr220
19K/1MST/Tháng
31tr680
13K/1MST/Tháng
52tr800
11K/1MST/Tháng
79tr200
7K/1MST/Tháng
201 – 300
5tr775
19K/1MST/Tháng
14tr726
16K/1MST/Tháng
41tr580
12K/1MST/Tháng
69tr300
10K/1MST/Tháng
103tr950
6K/1MST/Tháng
301 – 400
6tr600
17K/1MST/Tháng
16tr830
14K/1MST/Tháng
47tr520
10K/1MST/Tháng
79tr200
8K/1MST/Tháng
118tr800
5K/1MST/Tháng
401 – 500
6tr875
14K/1MST/Tháng
17tr531
12K/1MST/Tháng
49tr500
8K/1MST/Tháng
82tr500
7K/1MST/Tháng
123tr750
4K/1MST/Tháng
501 – 700
7tr700
11K/1MST/Tháng
19tr635
9K/1MST/Tháng
55tr440
7K/1MST/Tháng
92tr400
6K/1MST/Tháng
138tr600
3K/1MST/Tháng
Trên 700
LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ