GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO


CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

Số MST

Tháng

Quý
Giảm 15%

1 Năm
Giảm 40%

2 Năm
Giảm 50%

5 năm
Giảm 70%

01 – 05

549K
109K/1MST/Tháng

1tr399
92K/1MST/Tháng

3tr951
65K/1MST/Tháng

6tr587
54K/1MST/Tháng
9tr880
32K/1MST/Tháng
06 – 10
989K
98K/1MST/Tháng

2tr521
84K/1MST/Tháng

7tr119
58K/1MST/Tháng

11tr867
48K/1MST/Tháng

17tr800
29K/1MST/Tháng

11 – 20
1tr749
87K/1MST/Tháng
4tr459
74K/1MST/Tháng
12tr593
52K/1MST/Tháng
20tr988
43K/1MST/Tháng
31tr482
25K/1MST/Tháng
21 – 50
3tr795
76K/1MST/Tháng
9tr677
64K/1MST/Tháng
27tr324
45K/1MST/Tháng
45tr540
37K/1MST/Tháng
68tr310
22K/1MST/Tháng
51 – 70
4tr565
65K/1MST/Tháng
11tr640
55K/1MST/Tháng
32tr868
39K/1MST/Tháng
54tr780
32K/1MST/Tháng
82tr170
19K/1MST/Tháng
71 – 100
5tr445
54K/1MST/Tháng
13tr884
46K/1MST/Tháng
39tr204
32K/1MST/Tháng
65tr340
26K/1MST/Tháng
98tr010
15K/1MST/Tháng
101 – 150
6tr490
43K/1MST/Tháng
16tr550
36K/1MST/Tháng
46tr728
25K/1MST/Tháng
77tr880
21K/1MST/Tháng
116tr820
12K/1MST/Tháng
151 – 200
7tr260
36K/1MST/Tháng
18tr513
31K/1MST/Tháng
52tr272
21K/1MST/Tháng
87tr120
18K/1MST/Tháng
130tr680
11K/1MST/Tháng
201 – 300
8tr800
30K/1MST/Tháng
22tr440
24K/1MST/Tháng
63tr360
18K/1MST/Tháng
105tr600
14K/1MST/Tháng
158tr400
9K/1MST/Tháng
301 – 400
11 triệu
28K/1MST/Tháng
28tr050
23K/1MST/Tháng
79tr200
17K/1MST/Tháng
132 triệu
13K/1MST/Tháng
198 triệu
8K/1MST/Tháng
401 – 500
13tr200
26K/1MST/Tháng
33tr660
22K/1MST/Tháng
95tr040
15K/1MST/Tháng
158tr400
13K/1MST/Tháng
238 triệu
8K/1MST/Tháng
501 – 700
16tr500
23K/1MST/Tháng
42tr075
20K/1MST/Tháng
118tr800
13K/1MST/Tháng
198 triệu
11K/1MST/Tháng
297 triệu
7K/1MST/Tháng
Trên 700
LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ LIÊN HỆ