Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Các nghiệp vụ kinh tế gắn liền với Ngân hàngđược thể hiện qua các nghiệp vụ sau:  Thanh toán đơn mua, Thu tiền đơn bán, Chi tiền ngân hàng, Chi tiền ngân hàng, Tài khoản ngân hàng, Định nghĩa giao dịch

Kế toán tiến hành Thanh toán đơn mua hàng bằng tiền Ngân hàng cho các khách hàng và nhà cung cấp

Kế toán thu tiền đơn bán từ khách hàng và nhà cung cấp nếu có xảy ra nghiệp vụ kinh tế

Thu tiền ngân hàng/ Chi tiền ngân hàng khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế

2. Các bước thực hiện

2.1 Thanh toán đơn mua

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn Phân hệ Tiền
 • Click chọn Ngân hàng
 • Chọn Tab Thanh toán đơn mua → Xuất hiện các hóa đơn mua hàng hóa/  dịch vụ cần thanh toán
 • Click chọn Icon chức năng → Click chọn Thanh toán 

 


 

2.2 Thu tiền đơn bán

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn Phân hệ Tiền
 • Click chọn Ngân hàng
 • Chọn Tab Thu tiền đơn bán → Xuất hiện các hóa đơn mua hàng hóa/  dịch vụ cần thanh toán
 • Click chọn Icon chức năng → Click chọn Thanh toán 

 


 

2.3 Chi tiền ngân hàng

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn Phân hệ Tiền
 • Click chọn Ngân hàng
 • Chọn Tab Chi tiền 
 • Click Thêm mới → Xuất hiện giao diện Thông tin Chi tiền

 


 

 • Sau khi giao diện Thông tin Chi tiền xuất hiện → Khai báo thông tin đầy đủ vào Phiếu chi
 • Lựa chọn Tài khoản ngân hàng cần chi tiền 
 • Lựa chọn loại Giao dịch phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Nhập Ngày chứng từ phát sinh nghiệp vụ kế toán
 • Khai báo thông tin Phiếu chi - Diễn giải, Tài khoản đối ứng, Đối tượng đối ứng, Số tiền
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành

 


 

2.4 Thu tiền ngân hàng

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn Phân hệ Tiền
 • Click chọn Ngân hàng 
 • Chọn Tab Thu tiền 
 • Click Thêm mới → Xuất hiện giao diện Thông tin Thu tiền

 


 

 • Sau khi giao diện Thông tin Thu tiền xuất hiện → Khai báo thông tin đầy đủ vào Phiếu thu
 • Lựa chọn Tài khoản ngân hàng cần thu tiền 
 • Lựa chọn loại Giao dịch phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Nhập Ngày chứng từ phát sinh nghiệp vụ kế toán
 • Khai báo thông tin Phiếu thu - Diễn giải, Tài khoản đối ứng, Đối tượng đối ứng, Số tiền
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành

 


 

2.5 Tài khoản ngân hàng

Để thêm mới Tài khoản ngân hàng vào phân hệ Ngân hàng, cần thực hiện các thao tác sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn phân hệ Tiền
 • Nhấn chọn Ngân hàng
 • Chọn Tab Tài khoản ngân hàng
 • Chọn Thêm mới để tạo thêm tài khoản ngân hàng 

 

 

 • Sau khi Thêm mới sẽ xuất hiện giao diện Thông tin để khai báo tạo thêm Tài khoản ngân hàng
 • Nhập Số Tài khoản ngân hàng 
 • Nhập Tên Ngân hàng
 • Nhập Tên chi nhánh ngân hàngĐịa chỉ ngân hàng
 • Nhập Tên đăng nhập ngân hàng điện tử Mật khẩu ngân hàng
 • Chọn Tài khoản ngân hàng cần định khoản tài khoản 
 • Nhập Giá trị số dư đầu kỳ của Tài khoản ngân hàng
 • Chọn Tạo mới để hoàn thành

 

2.6 Định nghĩa giao dịch

Diễn giải chi tiết các định nghĩa giao dịch để thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện như sau:

 • Chọn Tab Công ty
 • Chọn Phân hệ Tiền
 • Click chọn Ngân hàng
 • Chọn Tab Định nghĩa giao dịch 
 • Click Thêm mới → Xuất hiện giao diện Thông tin Định nghĩa giao dịch

 

 

 • Nhập Tên nghiệp vụ kinh tế
 • Click chọn loại giao dịch Thu tiền ngân hàng/ Chi tiền ngân hàng phù hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Khai báo thông tin diễn giải - Ghi chú, Tài khoản nợ, Tài khoản có, Nhập số tiền
 • Nhấn Tạo mới để hoàn thành

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994