Phần mềm bán hàng

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý dịch vụ kế toán

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị sản xuất

Phần mềm ERP

AKETOAN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Mô tả nghiệp vụ

Báo cáo tài chính như một hệ thống các bảng biểu, thể hiện đầy đủ thông tin kinh tế của một doanh nghiệp

Bảng Cân đối kế toán - Thể hiện tình hình tài sản và nguồn vốn

Bảng Kết quả kinh doanh - Thể hiện tình hình sức khỏe 

Bảng Lưu chuyển tiền tệ - Thể hiện tình hình dòng tiền

Bảng Cân đối tài khoản - Thể hiện giá trị chi tiết các tài khoản

2. Các bước thực hiện

2.1 Bảng cân đối kế toán

 • Chọn Tab Kế toán
 • Chọn phân hệ Báo cáo tài chính
 • Chọn Bảng cân đối kế toán

 


 

 • Chọn vào Khung thời gian thể hiện bảng cân đối kế toán
 • Chọn Thời gian cần xem của bảng cân đối kế toán
 • Click chọn Icon tìm kiếm 
 • Hệ thống tự động lập bảng Cân đối kế toán với số liệu được quản lý trên file hệ thống
 • Nhấn Print để in Báo cáo (Nếu cần)

 


 

2.2 Bảng kết quả kinh doanh

 • Chọn Tab Kế toán
 • Chọn phân hệ Báo cáo tài chính
 • Chọn Bảng kết quả kinh doanh

 


 

 • Chọn vào Khung thời gian thể hiện bảng kết quả kinh doanh
 • Chọn Thời gian cần xem của bảng kết quả kinh doanh
 • Click chọn Icon tìm kiếm
 • Hệ thống tự động lập bảng Kết quả kinh doanh với số liệu được quản lý trên file hệ thống
 • Nhấn Print để in Báo cáo (Nếu cần)

 


 

2.3 Bảng Lưu chuyển tiền tệ

 • Chọn Tab Kế toán
 • Chọn phân hệ Báo cáo tài chính
 • Chọn Bảng Lưu chuyển tiền tệ

 


 

 • Chọn vào Khung thời gian thể hiện bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Chọn Thời gian cần xem của bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Click chọn Icon tìm kiếm
 • Hệ thống tự động lập bảng Lưu chuyển tiền tệ với số liệu được quản lý trên file hệ thống
 • Nhấn Print để in Báo cáo (Nếu cần)

 

 

2.4 Bảng cân đối tài khoản

 • Chọn Tab Kế toán
 • Chọn phân hệ Báo cáo tài chính
 • Chọn Bảng cân đối tài khoản

 


 

 • Chọn vào Khung thời gian thể hiện bảng cân đối tài khoản
 • Chọn Thời gian cần xem của bảng cân đối tài khoản
 • Click chọn Icon tìm kiếm
 • Hệ thống tự động lập bảng cân đối tài khoản với số liệu được quản lý trên file hệ thống
 • Nhấn Print để in Báo cáo (Nếu cần)

 

 

 

CÙNG AKETOAN TRẢI NGHIỆM KẾ TOÁN DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, NHANH CHÓNG

 

 

Tweet

Ý kiến bạn đọc

zalo
028.9996.9994